Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas
Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvalde
homeSākums sitemapLapas karte Teksta versija

LV PREZIDENTŪRA ES PADOMĒ

Prezidentūra Eiropas Savienības Padomē

Eiropas Savienības Padome kā Eiropas Savienības (ES) institūcija pārnacionālā līmenī īsteno varu tajās jomās, kurās dalībvalstis saskaņā ar ES līgumiem ir deleģējušas kompetenci ES. Padome savas likumdošanas funkcijas īsteno sadarbībā ar Eiropas Parlamentu, turklāt ES Padomei ir tiesības slēgt līgumus ar trešajām valstīm un starptautiskajām organizācijām visu dalībvalstu vārdā.

Lai vadītu ES Padomes darbu, katra dalībvalsts rotācijas kārtībā uz sešiem mēnešiem kļūst par Padomes darba prezidējošo valsti. Prezidentūra organizē un vada Ministru padomes, Pastāvīgo pārstāvju komitejas (COREPER) un darba grupu sanāksmes, veic koordinācijas funkcijas ES Padomē, sadarbojas ar citām dalībvalstīm un ES Padomes Ģenerālsekretariātu, kā arī Eiropas Komisiju, Eiropas Parlamentu un Eiropadomes priekšsēdētāju. Prezidentūra arī pārstāv ES Padomi attiecībās ar Eiropas Komisiju, trešajām valstīm un starptautiskajām organizācijām.

Līdz ar Lisabonas līguma spēkā stāšanos ES Padomē tiek īstenotas kopīgas trio prezidentūras, kas nozīmē, ka prezidentūra tiek īstenota, sadarbojoties trim dalībvalstīm, kuras uzņemas prezidentūru viena pēc otras, tādējādi nodrošinot Padomes darba pēctecību un resursu efektīvu izmantošanu.

Latvijas trio prezidentūras vadīšanu uzsāka Itālija 2014.gada 1.jūlijā, tālāk darbu turpina Latvija (2015.gada 1.janvāris – 30.jūnijs) un noslēgs Luksemburga (2015.gada 1.jūlijs – 31.decembris).

Trio prezidentūras (Itālija, Latvija un Luksemburga) darba programma

Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē darba programma

Latvijas prezidentūras prioritātes:

  •         konkurētspējīga Eiropa

Konkurētspējas un uzņēmējdarbības kapacitātes celšana, lai radītu jaunas darbavietas;

  •          digitāla Eiropa

Eiropas digitālā potenciāla iespēju izmantošana ES attīstībā;

  •         Eiropa pasaulē

ES lomas stiprināšana globālā mērogā.

Latvijas prezidentūras darba programmā kā prioritātes iekšlietu jomā ir norādītas šādas:

  • Eiropadomes 2014.gada jūnijā pieņemto Stratēģisko vadlīniju brīvības, drošības un taisnīguma jomā īstenošana;
  • dialoga un praktiskās sadarbības stiprināšana ar Austrumu partnerības valstīm.

 

Kā viena no prezidentūras prioritātēm ir efektīva un labi pārvaldīta migrācijas, patvēruma un robežu politika – labi pārvaldīta migrācijas politika, risinot nelegālās migrācijas plūsmu pamatcēloņus – ir būtisks aspekts ES konkurētspējas celšanai.

Prezidentūras laikā tiks turpinātas diskusijas par priekšlikumu saistībā ar trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanas un uzturēšanās apstākļiem pētnieciskās darbības, mācību, studentu apmaiņas, algotas un neatalgotas apmācības, brīvprātīgā darba un viesaukles darba nolūkos, kā arī par grozījumiem Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr.604/2013(2013. gada 26. jūnijs), ar ko paredz kritērijus un mehānismus, lai noteiktu dalībvalsti, kura ir atbildīga par trešās valsts valstspiederīgā vai bezvalstnieka starptautiskās aizsardzības pieteikuma izskatīšanu, kas iesniegts kādā no dalībvalstīm (t.s. Dublinas regulā). Vīzu jomā prezidentūras laikā tiks īstenots intensīvs darbs pie grozījumiem Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr.810/2009 (2009.gada 13.jūlijs), ar ko izveido Kopienas Vīzu kodeksu, kā arī tiks turpināts darbs pie esošajiem vīzu dialogiem ar trešajām valstīm. Migrācijas un patvēruma jomas ārējās dimensijas ietvaros prezidentūras laikā tiks turpināts dialogs par dažādiem procesiem un dialogiem atbilstoši Vispārējai pieejai migrācijai un mobilitātei, jo īpaši praktiskās sadarbības stiprināšana ar Austrumu partnerības valstīm.

INFORMĀCIJA

PMLP teritoriālo nodaļu darba laiks (izņemot Rīgas 1. nodaļu)

Pirmdiena 09:00 - 16:30
Otrdiena 09:00 - 16:30
Trešdiena 09:00 - 16:30
Ceturtdiena 09:00 - 16:30
Piektdiena 09:00 - 16:00

Kontakti

Tālrunis informācijai
8300

Tālrunis informācijai, zvanot no ārzemēm +371 67588675

Nodaļu atrašanās

facilities